VÕTA

Kooli välise ja muu õppetegevuse arvestamine (VÕTA)

Õpilasel on võimalus taotleda gümnaasiumis õppimise ajal väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist kooli valikkursusena. Sellisteks õpinguteks võivad olla näiteks kõrgkoolide, teaduskoolide, huvikoolide, spordiklubide või mõne muu asutuse juures toimuvad kursused, sh e-kursused. Valikkursuste hulka loetakse ka osalemist nii koolis kui väljaspool kooli toimuvates huviringides ja vabatahtlikus tegevuses.

Loominguliste või liikumisharrastuste puhul loetakse õpilasele ühes õppeaastas arvestatuks üks valikkursus, maksimaalselt kolm kursust gümnaasiumi jooksul. Õpimapi alusel arvestatakse ühe kursuse mahus õppeaastas osalemist vabatahtlikus tegevuses: panus koolielu korraldamisel ja arendamisel (sh õpilasesindus) või tegevus noortekeskuses, kultuurikeskuses, sündmustel, üritustel, konverentsidel, festivalidel, heategevuses jm.   

Väljaspool kooli toimuva või muu õppe puhul esitab õpilane Stuudiumis koolile vastava avalduse (VÕTA) koos tõendusmaterjaliga (tunnistus, tõend, juhendaja allkirjastatud kinnitus), millega taotleb mujal toimunud õpingute arvestamist koolis valikkursus(t)ena.