Õppekava

 

Õppekava

Õppekava

Meie õpikäsituse telg on õppija ja õpetaja koostöö. Õpetaja roll on luua toetav keskkond, kus õppija saaks areneda oma eluga toimetulevaks, ettevõtlikuks ja ühiskondlikult aktiivseks maailmakodanikuks. Õppetegevus lähtub õpilase vajadustest ning tema varasematest teadmistest ja oskustest. Õppija ülesanne on võtta vastutus oma arengu eest ning liikuda õppijana edasi oma võimeid, huve ja õpioskusi maksimaalselt kasutades. Tulemusliku õppimise olulisim eeldus on õpilase üldine heaolu ja positiivne minapilt

Narva Eesti Gümnaasiumi lõpetajal on teadmised, oskused ja pädevused, et toime tulla muutuvas maailmas, ning valmisolek maailma jätkusuutlikumaks ning õiglasemaks muutmiseks. Kogu kooli tegevus toetub viiele fookusteemale, mille sisuks on teadmised, oskused ja pädevused,  mis vajalikud, et tulla toime iseseisvas elus ja olla maailmast hooliv aktiivne ilmakodanik. 

 

Positiivne minapilt on oluline eeldus edukaks õppimiseks ja enesejuhtimisoskuste arenguks, kasvatab usku oma võimetesse, suurendab õppija enesekindlust ja vastupidavust raskuste ületamiseks, julgustab proovima uusi asju, säilitab motivatsiooni. 

Avarad akadeemilised teadmised on vajalikud alusteadmised, et mõista maailma keerukust ja seoseid erinevate teemade vahel, aitavad meil arendada analüütilist ja kriitilist mõtlemist ja loovat probleemilahendamist, on aluseks uute teadmiste loomiseks ja olemasolevate teadmiste laiendamiseks.

Keele ja kultuuri kaudu loome ja väljendame oma identiteeti, väärtusi ja kultuurilisi tähendusi, jagame kogukondlikku kuuluvustunnet. Keele ja kultuuri kaudu tajume ja tõlgendame ümbritsevat maailma ning suhestume teiste kultuuride esindajatega. 

Tuleviku oskused annavad võimekuse omandada uusi teadmisi ja oskusi, et kohanduda muutuvas maailmas ja olla tööalaselt konkurentsivõimeline.  

Maailmaharidus annab arusaamise maailmast toimuvast ning aitab mõista ülemaailmseid väljakutseid, suurendab teadlikkust nende lahendamise vajalikkusest, toetab kodanikuaktiivsust ja osalust ülemaailmsetes küsimustes, julgustab kaasa lööma muutuste tegemisel nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil.

 

 

Õppekava maht on vähemalt 96 kursust

 

Kursused jagunevad järgmiselt:

  • 71 – kohustuslikud kursused vastavalt Gümnaasiumi riiklikule õppekavale
  • 14 – kooli pool ettenähtud kursused, mis toetavad tugeva üldkeskhariduse omandamist ning õppija positiivse minapildi ja  üldpädevuste kujunemist;
  • 11 – õpilase poolt valitavad kursused.

Valikkursustena arvestatakse ka koolivälist õppetegevust (nt osalemine huviringides, muusikakoolis, kunstikoolis jne).

Õppekava