Õppekava

Õppekava

Meie õpikäsituse telg on õppija ja õpetaja koostöö. Õpetaja roll on luua toetav keskkond, kus õppija saaks areneda oma eluga toimetulevaks, ettevõtlikuks ja ühiskondlikult aktiivseks maailmakodanikuks. Õppetegevus lähtub õpilase vajadustest ning tema varasematest teadmistest ja oskustest. Õppija ülesanne on võtta vastutus oma arengu eest ning liikuda õppijana edasi oma võimeid, huve ja õpioskusi maksimaalselt kasutades. Tulemusliku õppimise olulisim eeldus on õpilase üldine heaolu ja positiivne minapilt

Narva Eesti Gümnaasiumi lõpetajal on teadmised, oskused ja pädevused, et toime tulla muutuvas maailmas, ning valmisolek maailma jätkusuutlikumaks ning õiglasemaks muutmiseks. Kogu kooli tegevus toetub viiele fookusteemale, mille sisuks on teadmised, oskused ja pädevused,  mis vajalikud, et tulla toime iseseisvas elus ja olla maailmast hooliv aktiivne ilmakodanik. 

Positiivne minapilt on oluline eeldus edukaks õppimiseks ja enesejuhtimisoskuste arenguks, kasvatab usku oma võimetesse, suurendab õppija enesekindlust ja vastupidavust raskuste ületamiseks, julgustab proovima uusi asju, säilitab motivatsiooni. 

Avarad akadeemilised teadmised on vajalikud alusteadmised, et mõista maailma keerukust ja seoseid erinevate teemade vahel, aitavad meil arendada analüütilist ja kriitilist mõtlemist ja loovat probleemilahendamist, on aluseks uute teadmiste loomiseks ja olemasolevate teadmiste laiendamiseks.

Keele ja kultuuri kaudu loome ja väljendame oma identiteeti, väärtusi ja kultuurilisi tähendusi, jagame kogukondlikku kuuluvustunnet. Keele ja kultuuri kaudu tajume ja tõlgendame ümbritsevat maailma ning suhestume teiste kultuuride esindajatega. 

Tuleviku oskused annavad võimekuse omandada uusi teadmisi ja oskusi, et kohanduda muutuvas maailmas ja olla tööalaselt konkurentsivõimeline.  

Maailmaharidus annab arusaamise maailmast toimuvast ning aitab mõista ülemaailmseid väljakutseid, suurendab teadlikkust nende lahendamise vajalikkusest, toetab kodanikuaktiivsust ja osalust ülemaailmsetes küsimustes, julgustab kaasa lööma muutuste tegemisel nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil. 

Õppekava maht on vähemalt 96 kursust:

  • ühes õppeaastas läbib õpilane keskmiselt 32 kursust;
  • ühes õppeperioodis on keskmiselt 11 kursust;
  • üks kursus hõlmab 21 tundi õppetööd;
  • ühe tunni pikkus on 75 minutit

Kursused jagunevad järgmiselt:

  • 71 – kohustuslikud kursused vastavalt Gümnaasiumi riiklikule õppekavale
  • 14 – kooli pool ettenähtud kursused, mis toetavad tugeva üldkeskhariduse omandamist ning õppija positiivse minapildi ja  üldpädevuste kujunemist;
  • 11 – õpilase poolt valitavad kursused.

Valikkursustena arvestatakse ka koolivälist õppetegevust (nt osalemine huviringides, muusikakoolis, kunstikoolis jne).

 

Õpilasuurimus- ja praktiline töö

Gümnaasiumi lõpetamise kohustuslikuks tingimuseks on õpilasuurimuse või praktilise töö (edaspidi UPT) sooritamine.

UPT eesmärgiks on toetada õpilasel teaduspõhise maailmapildi kujunemist, arendada tema teadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi, üldpädevusi ning 21. sajandi oskusi.

Narva Eesti Gümnaasiumis sooritavad õpilased UPT gümnaasiumi teisel õppeaastal ehk G2 aastal.

Õpilasuurimuse ja praktilise töö korralduse üldised põhimõtted  on kirjeldatud kooli õppekavas, UPT koostamise juhendi ja ajakava leiad SIIT

 

Aeg Tegevus Õpilase roll Juhendaja roll
September Õpilased sõnastavad UPT teema, valivad juhendaja, lepitakse isekeskis kokku ajakava ning töökorraldus Valida lähtuvalt oma huvidest UPT teema ning leida juhendaja, vajadusel kasutada selleks koordinaatori abi. Potentsiaalsed juhendajad annavad endast teada UPT koordinaatorile.
Oktoober-november UPT koostamine (töö infoallikatega, hüpoteesi sõnastamine, praktilise töö algetappide viimistlemine). UPT vahe-eesmärkide seadmine koostöös juhendajaga, esimeste tööetappide vormistamine. Lepib kokku õpilasega UPT vaheetapid. Jälgib, et õpilane on alustanud UPT koostamisega ning tegutseb aktiivselt vaheetappide saavutamise nimel.
Jaanuar – aprill UPT koostamine ja viimistlemine UPT koostamine ja viimistlemine, aktiivne roll juhendajaga suhtlemisel. Toetab ja nõustab õpilast tema tööprotsessis, vajadusel analüüsib tõrkeid UPT tähtaegadest kinnipidamisel.
Veebruari AHHAA-nädal Vaheseminar Õpilane tutvustab töö hetkeseisu ning annab hinnangu töö tähtajaks valmimisele . Toetab ja nõustab õpilast.
Aprill Töö lõpuviimistlus, tööde üleslaadimine Stuudiumisse, retsensentide leidmine Õpilane teeb UPT viimaseid lõpuviimistlusi ning esitab valmis töö retsensendile Toetab ja nõustab õpilast.
Mai esimene pool Retsensioonide valmimine Jälgib, et retsensioon valmiks õigeaegselt Vajadusel suhtleb retsensendiga, toetab ja nõustab õpilast kaitsmiseks ette valmistumisel.
Mai AHHAA-nädal Tööde kaitsmine Koostab kaitsmiseks esitluse ning kaitseb oma õpilasuurimust või praktilist tööd kaitsmiskomisjoni ees Nõustab ja toetab õpilast
September Vajadusel tööde järelkaitsmised (G3 astmes)

 

VÕTA