Koolieksam

Koolieksam

Gümnaasiumi lõpetamise üks tingimus on vähemalt rahuldavale tulemusele sooritatud koolieksam. 

Meie gümnaasiumis sooritab iga G3 õpilane küpsuseksami, mis keskendub kooli väärtustega ja õppekavaga seatud üldpädevuste omandamisele sh õpilase enesemääratluspädevuse kujunemisele, teadmiste ja oskuste rakendamise oskusele, analüüsivõimele, ühtlasi ka oskusele märgata ja selgitada ühiskonna, looduslike ja tehnoloogiliste probleemide sisu ning näha enda võimalusi nende probleemide lahendamisel.  

Küpsuseksamil hinnatavad üldpädevused ja ainealased oskused kujunevad õppeainetes taotletavate õpitulemuste kaudu, aga ka MINA+ kursusel ja mentortundides käsitletud teemade kaudu, silmaringikursuse läbimisel ning  tunni- ja koolivälises tegevuses.  

Küpsuseksam koosneb kahest osast: 

  • MINA + osa hindab õpilase arengut õppijana, eneseteadlikkust ja -juhtimist; 
  • MINA MUUDANGI MAAILMA osa hindab õpilaste oskust rakendada elulistes situatsioonides gümnaasiumi jooksul omandatud teadmisi-oskusi ja väärtushinnanguid ning oma otsuseid ja lahendusviise teaduslikult korrektselt põhjendada. 

Kokku on küpsuseksamil võimalik saada 100 punkti, mille alusel pannakse lõputunnistusele koolieksami hinne viie palli skaalal, lähtudes gümnaasiumi riikliku õppekava üldisest hindamisskaalast. Esimese osa eest on võimalik saada 40 punkti ja teise osa eest 60 punkti. Küpsuseksam on sooritatud, kui õppija on saanud vähemalt 50 punkti. 

Koolieksami erisused 2023/2024 õppeaastal 

2023/2024 õppeaastal valib gümnaasiumi lõpuklassi (G3) õpilane õppeaine, milles soovib teha koolieksami. Koolieksami õppeained on ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, ajalugu, B1 taseme võõrkeel.   

  • Valik tehakse hiljemalt 22. jaanuariks 2024.  
  • Koolieksam on 13. mail 2024.