Hoolekogu

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on tagada kooli õpilaste, õpetajate, Haridus- ja Teadusministeeriumi, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning luua õppeks ja kasvatuseks paremad tingimused.

Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 

Hoolekogu koosseis

Gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õpilaste esindaja, õppenõukogu esindaja, vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

 

Tiiu Rahuoja – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium –

Larissa Degel – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Narva Linnavalitsus –

Kairi Johannes – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Narva Eesti Selts –

Margit Sibul – õppenõukogu esindaja –

Veronika Stepanova – lapsevanemate esindaja –

Maila Leete – lapsevanemate esindaja –

Mila Adeele Välja – õpilaste esindaja –

 

Hoolekogu esimene koosolek toimus 21. novembril 2023 kell 17.00.

Päevakord:

  1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning protokollija valimine.
  2. Kooli üldtööplaani tutvustamine.
  3. Arvamuse avaldamine kooli kodukorrale.
  4. Arvamuse avaldamine õpilaste arenguvestluste korrale.
  5. Hoolekogu töökorraldus.
  6. Koha peal algatatud teemad.