Tule õppima

Miks tulla õppima Narva Eesti Gümnaasiumisse?

Meie koolis saad ise olla oma õpingute peremees. Pakume Sulle rohkelt valiku- ja eneseteostusvõimalusi kaasaegses, turvalises, koostöises ja hoolivas keskkonnas. Meie koolis omandad kvaliteetse hariduse, millele toetudes saad edasises elus hästi hakkama.

 

Iga õppija on oluline ja toetatud

Meie jaoks on iga õppija oluline. Õppimine on õpilase aktiivne ja sihipärane tegevus, mis eeldab nii iseseisvat kui koosõppimist. Mida enesekindlam, ennastjuhtivam, motiveeritum õppija on, seda mõjusamalt edeneb õppimine.

Sinu teadlikkust iseendast, enesekindlust ja motivatsiooni tõstame läbi kolme MINA-kursusementorluse ja sissejuhatava nädalaga kooliaasta alguses.  

Igapäevaselt on Sulle toeks õpetajast mentor ja 10 – 15 kaasõpilasest koosnev mentorrühm.

Koolis töötab ka õppenõustaja, kes aitab Sul õpinguid eesmärgistada ja seostada gümnaasiumis tehtavaid valikuid tulevaste karjäärivalikutega.

Kogu kooli meeskond usub, et iga õpilane suudab õppida, kui ta tunneb ennast hästi ja õppeprotsess on professionaalselt juhendatud. Meie õpetajad on arengumõtteviisiga professionaalid!

 

Valikkursused, mis muudavad õppimise tähenduslikumaks

Valikkursustega saad õppida Sind huvitavaid aineid süvendatult või avastada uusi võimalusi, millega võiksid tegelema hakata.

Sul on võimalus valida kolme aasta jooksul vähemalt 11 valikkursust vastavalt oma huvidele ja kooskõlas tuleviku sihtidega.

Valides kõik valikkursused ühest või sarnasest valdkonnast, kujundad oma õppesuuna.

Valikkursuste pakkumisel arvestame õppijate huvide ja soovidega ning partnerite poolt pakutavate võimalustega. Samuti soovime, et valikkursused oleksid seotud Narva linna ja Ida-Virumaa arenguvajadustega, et noortel oleks teadmine võimalustest, millega tulevikus end kodumaakonnas siduda.

Valikkursuste valik toimub iga perioodi alguses.

Ahhaa nädal

Teadmised ja oskused kinnistuvad, kui neid saab pidevalt kasutada praktikas.

Meie koolis on igas õppeperioodis üks Ahhaa nädal, mille jooksul saamegi õpitut igapäevaelulistes tegevustes katsetada. Sel nädalal toimuvad erinevad ühe aine põhised või ainetavahelised käed-külge tegevused, arendame uurimuslikke oskusi ja loovust, käime õppekäikudel jms.  Õppetöö ei toimu tavapärase tunniplaani alusel.

Selle nädala jooksul saad oma teadmised ja oskused proovile panna, arendada suhtlemis- ja koostööoskusi, algatusvõimet, enesejuhtimisoskusi.

“Ahhaa!” on rõõmus, millegi avastamist ja eduelamust väljendav hüüatus, siis kui sa oled midagi selgeks saanud!

 

Laiapõhjaline koostöö piirkonna partneritega.

Igasugune koostöö arendab ja rikastab. Koostöös partneritega sünnivad valikkurusused, ühisprojektid, vabatahtliku töö võimalused, ettevõtmised, mille kaudu väärtustame Narva linna ja selle inimväärset ja keskkonnasõbralikku arengut.

Koostöös partneritega leiame võimalused, et toetada noorte algatusvõimet, olla senisest rohkem kaasatud ning nähtavad Narva linnaruumis.